Vad är bra mat?

En katt behöver föda som nästan är helt utan kolhydrater. Den skall vara proteinrik och fet. Alla rovdjur behöver hålla en jämn blodsockernivå vilket gör att de inte är anpassade för att äta kolhydrater.

Förutom fett och protein behöver katten få i sig tio olika essentiella aminosyror varav ett par som endast finns i animaliska produkter. Därför kan ett kattdjur aldrig bli vegetarian.

Katter är anpassade att få i sig vätska via sitt bytesdjur och har normalt sett därför en nedsatt törstreflex. Man har uppmärksammat att de som äter enbart torrfoder har koncentrerad urin jämfört med de som äter blötmat. Det medför att njurarna får jobba mycket mer och risken för urinsten, njursvikt och andra liknande sjukdomar ökar. När urinen stannar längre i urinblåsan ökar risken för tillväxt av bakterier.

Torr- helfoder, blötmat, rå föda.

Rå mat ex. vis lever, hjärta, kycklingvingar mm är bästa föda för katter då det är deras naturliga kost. Rå mat är bra eftersom den är rå och då har kvar alla näringsämnen som annars försvinner vid tillagning.

Blötmat har hög kvot på animaliskt innehåll. Det är förhållandevis bra processad och utgörs till stor del av vätska.

Torrfoder innehåller alltid kolhydrater eftersom det är ett måste i tillverkningsprocessen. Det kan innehålla proteiner från växtriket vilket inte är bra för katten. Läs på innehållsförteckningen ibland kan man utläsa det där.

Rå mat är det bästa dieten

Det enda sättet att ha full kontroll över vad dina pälsklingar får i sig är att ge BARF (Bones And Raw Food) eller rå mat. Det är mest naturliga för katterna och då behöver dom inte dricka så mycket vilket gör att deras njurar inte belastas så mycket. Du får m a o en gladare och friskare katt. Eftersom BARF också innehåller ben så får du en mycket bättre mun och tandhälsa.

Grundrecept för BARF – rå mat

Minst 55 – 75 % Kött

Kött 10 – 20 %  Ben; kycklingvingar och kycklinghals är utmärkt. Det går också bra att ta benmjöl ge då 1 tsk/2 hg kött. Benmjölet skall vara livsmedelskvallité.

Hjärta minst 10 % 

Lever 5 – 10 % Överdosera inte detta.

 

A cat needs food that is almost completely carbohydrate free. It should be high in protein and fat. All predators need to maintain a consistent blood sugar level which means they are not adapted to eating carbohydrates.

In addition to fat and protein, the cat needs ten different essential amino acids, of which a pair is found only in animal products. Therefore, a cat animal can never become a vegetarian.

Cats are adapted to absorb fluid through their prey and normally have a reduced thirst reflex. It has been noted that those who eat only dry food have concentrated urine compared to those who eat wet foods. This means that the kidneys have to work much more and the risk of urinary stones, kidney failure and other similar diseases increases. As the urine stays longer in the bladder, the risk of bacteria growth increases.

Dry whole food, wet food, raw food.

Raw food e.g liver, heart, chicken wings etc. are the best food for cats as it is their natural diet. Raw food is good because it is raw and then has all the nutrients that otherwise disappear when cooking.

Wet food has a high ratio of animal content. It is relatively well processed and is largely liquid.

Dry food always contains carbohydrates as it is a must in the manufacturing process. It may contain proteins from the plant kingdom which is no good for the cat. Read on the table of contents sometimes you can read it there.

Raw food is the best diet

The only way to have complete control over what your cats eat is to give BARF (Bones And Raw Food) or raw food. It is most natural for the cats and then they don't need to drink as much which means that their kidneys are not overloaded. You will get a happier and healthier cat. Because BARF also contains bone, you get a much better mouth and dental health.

Basic recipe for BARF - raw food

At least 55 - 75% Meat

Meat 10 - 20% Bone; chicken wings and chicken neck are excellent. It is also possible to take bone meal then give 1 tsp / 2 hg meat. The bone meal must be food quality.

Heart at least 10%

Liver 5 - 10% Do not overdose this.