Diplomerad uppfödare

Jag är diplomerad uppfödare i SVERAK

I am a certified breeder in SVERAK

PawPed Grundkurs G1

Examen i Pawped Grundkurs G1
G1 är första steget av tre i en utbildning för kattuppfödare.

Kursinnehåll:
* Anatomi, en introduktion
* Beteende
* Grundläggande information om mat och näringsbehov
* Innekatt - utekatt
* Hur hittar man rätt uppfödare?
* Raskatt - huskatt
* Lagar och regler när man köper katt
* Köpeavtal
* Säker kattmiljö
* Förgiftning
* Sand och sandlådor
* Kastrering
* Hälsokontroller
* Vaccinationer
* Den gamla katten
* Parasiter
* Vanliga sjukdomar och hälsoproglem
* Hälsoprogram
* Kattraser
* Kattfärger
* Utställningar
* Avel

Degree in Pawped Basic Course G1
G1 is the first step of three in a cat breeding training.

Course content:
* Anatomy, an introduction
* Behavior
* Basic information on food and nutritional needs
* Income tax - income tax
* How to find the right breeder?
* Breed tax - house cat
*Laws and regulations when buying cats
* Purchase agreement
* Safe cat environment
* Poisoning
* Sand and sandboxes
* Castration
* Health checks
* Vaccinations
* The old cat
* Parasites
* Common diseases and health problems
* Health program
* Cat breeds
* Cat colors
* Exhibitions
* Breeding

PawPed Grundkurs G2

Examen i PawPeds Grundkurs G2

Kursinnehåll:
* Uppfödaransvar
* Katthållning - lager, tillstånd och förordningar
* Mentorskap
* Avelsplanering
* Val av avelsdjur
* Att äga en avelshanne
* Att äga en avelshona
* Behandling med p-piller
* Grundläggande genetik
* Färggenetik
* Ärftliga sjukdomar och defekter
* Infektionssjukdomar
* Parning
* Dräktighet
* Förlossning
* Könsbestämning av kattungar
* Defekter hos kattungar
* Handmatning av kattungar
* Färbestämning
* Registrering och intyg
* Kattungars utveckling
* Selektera kattungarna
* Försäljning


Degree in PawPeds Basic Course G2

Course content:
* Breeding responsibility
* Cat stance - bearings, permits and regulations
*Mentoring
* Breeding planning
* Choice of breeding animals
* Owning a breeding male
* Owning a breeding female
* Treatment with birth control pills
* Basic genetics
* Color genetics
* Hereditary diseases and defects
* Infectious diseases
* Mating
* Pregnancy
* Birth
* Sex determination of kittens
* Defects in kittens
* Hand feeding of kittens
* Color determination
* Registration and certificate
* The development of kittens
* Select the kittens
* Sales